งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
Domestic Exhibition
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัดงาน แสดงสินค้าในประเทศ เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับสังคมและชุมชนทั่ว ประเทศ
งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
 • สมาคม องค์กร สถานบันการศึกษา ที่เป็นนิติบุคคล
 • ผู้จัดงาน (Organizer) ที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนเป็นผู้จัดงานถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีเป็นสมาชิกของสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยมากกว่าร้อยละ 51
 • หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Campaign Promotion หรือการสนับสนุนด้านอื่น ที่ไม่อยู่ในรูปของเงินสนับสนุนเท่านั้น
งานแสดงสินค้าที่เข้าข่ายการพิจารณาสนับสนุน
 1. งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม S-Curve หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงเฉพาะสินค้าในอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งเป็น 10 อุตสาหกรรม ดังนี้
  • - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  • - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  • - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  • - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • - อุตสาหกรรมดิจิตอล
  • - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 2. งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ภายในงาน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือประเภทสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องเป็นงานแสดงสินค้าในส่วนภูมิภาคที่จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อ Economic Impact แก่ภูมิภาคนั้นๆ รวมถึงมีองค์ประกอบของ Trade show ภายในงาน
 3. งานแสดงสินค้าหรืออุตสาหกรรมเด่นประจำท้องถิ่น หมายถึง งานแสดงสินค้าที่จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด / หรือภูมิภาค (Product DNA)
เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
จะต้องเป็นงานแสดงสินค้าที่ต้องการยกระดับการพัฒนางานสู่ระบบการค้า Trade show อย่างมีนัยยะ และมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงาน
จะต้องไม่เป็นงานที่จัดในลักษณะเทศกาลหรือ Fun Fair (ยกเว้นกรณีจัดควบคู่)
ควรมีภาคีภาครัฐหรือเอกชนในคณะกรรมการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับการจัดงาน
ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน
ก่อนการจัดงาน
ขั้นตอนที่ 1
 1. ผู้ขอรับสนับสนุนโหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสนับสนุนจากเวปไซด์ของ สสปน. (แบบฟอร์ม (RFP: D-Exhibition)
 2. ผู้ขอรับสนับสนุน ส่งหนังสือแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนเข้ามายัง สสปน. พร้อมรายละเอียดและแผนการจัดงาน ดังนี้
  • สรุปผลการจัดงานครั้งที่ผ่านมา (Post Show Report)
  • รายละเอียดแผนการจัดงานและแผนการยกระดับงานต่อเนื่อง 3 ปี (ในรูป POWER POINT และในรูป Factsheet)
ขั้นตอนที่ 2
 1. ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องนัดเข้ามานำเสนอรายละเอียดแผนงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
 2. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3
 1. สสปน. แจ้งผลการตอบรับสนับสนุนโดยออกหนังสือ ตามแบบฟอร์มที่ ปปช. กำหนดและส่งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ
ขั้นตอนที่ 4
 1. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า (ประเมินผลการจัดงาน)
หลังจัดงานเสร็จสิ้น (เพื่อขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน)
ขั้นตอนที่ 1
ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลหลังงานในแบบฟอร์ม RFP: D-Exhibition พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
 1. หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน /และใบแจ้งหนี้
 2. สำเนาคู่ฉบับหนังสือตอบรับที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราองค์กรแล้ว (ถ้ามี)
 3. รายงานสรุปผลการจัดงานในลักษณะรูปเล่มรายงาน (ฉบับเต็ม) อันประกอบด้วย
  • การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน ทั้งในส่วนของผู้จัด / Exhibitor / Visitor
  • ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ และทิศทางสำหรับการจัดงานในปีหน้า
  • รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าในงานทั้งหมด
  • ภาพถ่ายการจัดงานโดยรวมและต้องมีโลโก้ของ สสปน.
  • ตัวเลขประมาณการมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงสินค้า
  • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ สสปน. ร้องขอ
 4. เอกสารรายงาน Executive Summary จำนวนไม่เกิน 5 หน้า
ขั้นตอนที่ 2
ผู้จัดงานเข้ามานำเสนอสรุปผลการจัดงานทั้งหมดต่อคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางและแผนงานสำหรับการจัดงานในปีหน้า
เกณฑ์การสนับสนุน
การสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support)
การยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade):
เพื่อยกระดับงานแสดงสินค้า ให้มีประสิทธิภาพด้านส่งเสริมการค้าในลักษณะ Specialized trade show เพิ่มขึ้น มีรูปแบบการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
 
พื้นที่จัดงาน ขนาด
(Size)
พื้นที่จัดงาน
(Net)
งบสนับสนุน ตัวชี้วัดการยกระดับ
ต่างจังหวัด S 1,000 - 1,500 ตรม. ไม่เกิน 500,000 บาท
 • 1.กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
M 1,501 - 3,000 ตรม. ไม่เกิน 600,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
L 3,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 700,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรม Trade Mission (นำกลุ่มเป้าหมาย Trade visitor จากจังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศเข้าชมงาน)
 • 4. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
หมายเหตุ
 • (1) ผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการยกระดับงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี
 • (2) ให้การสนับสนุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง กรณีต้องการขอรับการสนับสนุนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้ง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. เป็นรายกรณีไป
 • (3) งานที่ขอรับสนับสนุนจะต้องมีการยกระดับตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
 • (4) กรณีเป็นงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค (จัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ภายในงาน) จะให้การสนับสนุนเฉพาะงานขนาด (Size) M และ L เท่านั้น
 • (5) กรณีมีการ Audit และจัดเก็บข้อมูล Economic Impact จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม อีกจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท
 • (6) กรณีเป็นการยกระดับงานที่จัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. เป็นรายกรณีไป โดยใช้แนวทางการพิจารณาเดียวกับการยกระดับงานต่างจังหวัด
สร้างงานแสดงสินค้าใหม่ (New):
เพื่อสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ หรือกระจายการจัดงานจากกรุงเทพฯไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด มีรูปแบบการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
พื้นที่จัดงาน ขนาด
(Size)
พื้นที่จัดงาน
(Net)
งบสนับสนุน ตัวชี้วัดการยกระดับ
ต่างจังหวัด S 1,000 - 1,500 ตรม. ไม่เกิน 700,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
M 1,501 - 3,000 ตรม. ไม่เกิน 800,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
L 3,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 900,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรม Trade Mission (นำกลุ่มเป้าหมาย Trade visitor จากจังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศเข้าชมงาน)
 • 4. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
พื้นที่จัดงาน ขนาด
(Size)
พื้นที่จัดงาน
(Net)
งบสนับสนุน ตัวชี้วัดการยกระดับ
กรุงเทพฯ S 1,000 - 3,000 ตรม. 160 บาท / ตรม.
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
M 3,001 – 5,000 ตรม. ไม่เกิน 600,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
L 5,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 700,000 บาท
 • 1. กิจกรรม Conference หรือสัมมนา อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมในงาน
 • 2. กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)
 • 3. กิจกรรม Trade Mission (นำกลุ่มเป้าหมาย Trade visitor จากจังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศเข้าชมงาน)
 • 4. กิจกรรมอื่นๆที่ สสปน. พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นการยกระดับ
หมายเหตุ
 • (1) จะต้องเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
 • (2) งานที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ สนับสนุนเฉพาะงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve เท่านั้น
 • (3) ผู้จัดงานจะต้องเข้ามานำเสนอแผนการจัดงานกับ สสปน. เป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี
 • (4) กรณีมีการ Audit และจัดเก็บข้อมูล Economic Impact จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม อีกจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท

การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปเงินสนับสนุน (Non – Financial Support)
 1. การให้คำปรึกษาจาก สสปน. และทีมที่ปรึกษา โดยผู้จัดงานสามารถแจ้งความจำนงมายังเจ้าหน้าที่ สสปน.ส่วนงานแสดงสินค้าภายในประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานในการนัดหมาย เพื่อเข้ามารับคำปรึกษา
 2. การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในช่องทางต่างๆของ สสปน.
 3. การประสานงานเชื่อมโยงงานแสดงสินค้านั้น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมการค้า และภาคธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมให้การจัดงานสมบรูณ์ และเป็นประโยชน์มากขึ้น
หมายเหตุ:
 • ผู้จัดงานจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน หรือ 120 วันก่อนวันจัดงาน (กรณียื่นเอกสารขอรับสนับสนุนน้อยกว่า 4 เดือน หรือ 120 วัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. เป็นรายกรณี) โดยขอให้ยื่นเอกสารโดยตรงที่ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศของ สสปน.
 • สสปน. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนการจัดงานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาควบคู่ไปกับงบประมาณสนับสนุนของ สสปน. ที่จัดสรรไว้แล้ว เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
 • สสปน. มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความเหมาะสม
 • สสปน. ขอสงวนสิทธิในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้จัดงานเป็นรายกรณี
 • สสปน. สงวนสิทธิในการพิจารณา ปรับปรุงกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า ตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์โครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนชื่องาน / การร่วมจัดงาน / งานที่จัดโดยผู้จัดเดียวกัน อยู่ในสถานที่หรือจังหวัดเดียวกัน เวลาเดียวกัน / การปรับงานที่ปรับมาจากงานเดิม ให้ถือว่าเป็นงานเดียวกัน
 • สสปน. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามผลการจัดงานเพื่อประเมิน หรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศ
 • การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมทีได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิไปแล้ว 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือแจ้งยกเลิกให้กับ สำนักงานฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่มจัดงาน
 • ผู้จัดงานยินดีในการให้ผู้แทน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบหรือสังเกตการณ์การจัดงานเพื่อประเมินผลการจัดงานได้ตามความเหมาะสม
 • การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ผู้ขอรับจะต้องทำการเบิกจ่ายภายใน 90 วัน หลังจากงานเสร็จสิ้น หากหลังจากนั้น ถือว่าสละสิทธิขอรับเงินสนับสนุน
 • ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายการขอรับการสนับสนุน สสปน. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุน
 • การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน สสปน. จะเบิกจ่ายให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยหน่วยงานผู้ขอรับจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (With Holding Tax) – (ถ้ามี)
 • กรณีงานแสดงสินค้าที่ขอรับสนับสนุน ไม่เข้าข่ายการพิจารณาให้การสนับสนุน / หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ / ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สนับสนุนในข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารฉบับนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผอ. สสปน. เป็นรายกรณีไปและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การสนับสนุนทั้งในรูปแบบวงเงินและรูปแบบอื่น ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 • การให้การสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับการสนับสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีผู้จัดงานแจ้งข้อมูล หรือนำส่งเอกสารการจัดงานที่เป็นเท็จ เพื่อใช้ในการขอการสนับสนุนหรือขอเบิกจ่าย จะถูกตัดสิทธิในการให้การสนับสนุน และถูกดำเนินการทางกฎหมาย

  ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ผู้ใด “ทำเอกสารปลอม” ขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด “เติมหรือ ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ” ในเอกสารที่แท้จริง หรือ “ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอม” ในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น เอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใด “กรอกข้อความ” ลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดย ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่ง หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

  ผู้ใด “กรอกข้อความ” ลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่ง หรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

  มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th