งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
Domestic Exhibition
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัดงาน แสดงสินค้าในประเทศ เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับสังคมและชุมชนทั่ว ประเทศ
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ
(Domestic-Exhibition)
1.การสนับสนุน
 • ช่วงเวลาการขอรับการสนับสนุน : เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2566
2. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน
 • 2.1 ผู้จัดงานแสดงสินค้า (Show Organizer) ที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ
 • 2.2 เจ้าของงานแสดงสินค้า (Show Owner) ที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ
 • 2.3 สมาคม สมาพันธ์ สถานบันการศึกษาที่ไม่แสวงผลกำไร
 • 2.4 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าของงานแสดงสินค้า (Show Owner)
3. เกณฑ์การพิจารณาการให้การสนับสนุน
 • 3.1 เกณฑ์การพิจารณา
  • เป็นงานแสดงสินค้าที่มีพื้นที่การจัดงาน (Net Space) ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
  • เป็นงานแสดงสินค้าที่มีผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ไม่น้อยกว่า 50 ราย
  • เป็นงานแสดงสินค้าประเภท B2B ที่มีมาตรฐานงานแสดงสินค้าทางธุรกิจ (Trade show) หรือ งานแสดงสินค้าประเภท B2C ที่มีองค์ประกอบพื้นที่กิจกรรมเชิงธุรกิจ มีสัดส่วนบูธแสดงสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงาน
  • เป็นงานแสดงสินค้าที่ผลักดันให้เกิดการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) และพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมแก่ภูมิภาค เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น
  • จะต้องมีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงาน
  • จะต้องไม่เป็นงานที่จัดในลักษณะเทศกาล Fun Fair (ยกเว้นกรณีจัดควบคู่)
 • 3.2 การสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูป
  • 3.2.1 แบบด้านการเงิน (Financial Support) โดยแบ่งเป็น
   • สร้างงานแสดงสินค้าใหม่ (New Show): งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นครั้งแรกหรือเป็นงานแสดงสินค้าที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจาก สสปน. มาก่อน พิจารณาให้การสนับสนุนจากจังหวัดและขนาดพื้นที่การจัดงาน ดังนี้
    พื้นที่ในการจัดงาน ขนาด (Size) ขนาดพื้นที่จัดงาน
    (Net Space)
    เงินสนับสนุน
    กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล S 1,000 - 1,500 ตรม. ไม่เกิน 400,000 บาท
    M 1,501 – 3,000 ตรม. ไม่เกิน 500,000 บาท
    L 3,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 600,000 บาท
    ต่างจังหวัด S 1,000 - 1,500 ตรม. ไม่เกิน 700,000 บาท
    M 1,501 – 3,000 ตรม. ไม่เกิน 800,000 บาท
    L 3,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 900,000 บาท
    หมายเหตุ: งานที่ขอรับการสนับสนุนที่จัดขึ้นใน กรุงเทพฯและปริมณฑล จะต้องเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 12 S-Curve เท่านั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา และ ประเภทสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเครือข่ายการพัฒนาและ/หรือมีนวัตกรรมการผลิต /การขาย
    • ยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade Show): งานแสดงสินค้าที่มีการยกระดับงานแสดงให้มีประสิทธิภาพและการเติบโตในเชิง การกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจแก่จังหวัดและภูมิภาค (Economic Impact) มีพิจารณาสนับสนุนจากจังหวัดและขนาดพื้นที่จัดงาน ดังนี้
    พื้นที่ในการจัดงาน ขนาด (Size) ขนาดพื้นที่จัดงาน
    (Net Space)
    เงินสนับสนุน
    ต่างจังหวัด S 1,000 - 1,500 ตรม. ไม่เกิน 500,000 บาท
    M 1,501 – 3,000 ตรม. ไม่เกิน 600,000 บาท
    L 3,001 ตรม. ขึ้นไป ไม่เกิน 700,000 บาท
    การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับประเภทยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade Show)
    • (1) งานเดิมที่เคยจัดที่กรุงเทพฯ โดยชื่องานยังคงเดิมและใช้รูปแบบการจัดงานเดิม (Show Profile) ขยายการจัดงานไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา หรือเมืองพัทยา จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000 บาท
    • (2) งานเดิมที่เคยจัดที่กรุงเทพฯ โดยชื่องานยังคงเดิมและใช้รูปแบบการจัดงานเดิม (Show Profile) ขยายการจัดงานไปยังพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ 11 เมือง / จังหวัด จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี้
     จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
     จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • 3.2.1 การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปเงินสนับสนุน (Non – Financial Support)
   • (1) การให้คำปรึกษาจาก สสปน. และทีมที่ปรึกษา ในการให้ข้อชี้แนะและแนวทางการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้จัดงานสามารถแจ้งความจำนงมายัง สสปน. โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานในการนัดหมาย เพื่อเข้ามารับคำปรึกษา
   • (2) การให้การสนับสนุนทางด้านการตลาดทั้งในรูปแบบสินค้าและบริการต่างๆของ สสปน. เช่น เครื่องมือ BIZ Connect เครื่องมือ Thai MICE Connect การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของ สสปน. และอื่น ๆ
   • (3) การประสานงานเชื่อมโยงงานแสดงสินค้านั้น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมการค้า และภาคธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมให้การจัดงานสมบรูณ์ และเป็นประโยชน์มากขึ้น
4.เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
 • 4.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสนับสนุน Online Request for Support Form (RFS: D-Exhibition) และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในเวปไซด์ของ สสปน. (www.businesseventsthailand.com)
 • 4.2 รายละเอียดแผนการจัดงานและแผนการยกระดับงานต่อเนื่อง 3 ปี (ในรูป POWER POINT และในรูป Factsheet)
 • 4.3 รายงานผลการจัดงานครั้งที่ผ่านมา (Post Show Report) (ถ้ามี)
 • 4.4 หนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดงาน
5.เอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน
 • 5.1 ข้อมูลหลังจบงานในแบบฟอร์ม Online RFS: D-Exhibition
 • 5.2 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน /และใบแจ้งหนี้
 • 5.3 สำเนาคู่ฉบับหนังสือตอบรับการสนับสนุนที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราองค์กรแล้ว
 • 5.4 รายงานการจัดงานในลักษณะรูปเล่มรายงาน (ฉบับเต็ม) อันประกอบด้วย
  • การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน ทั้งในส่วนของผู้จัด / Exhibitor / Visitor
  • ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ และทิศทางสำหรับการจัดงานในปีหน้
  • รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าในงานทั้งหมดระบุตำแหน่งบูธ พร้อมผังการจัดงาน
  • ภาพถ่ายการจัดงานโดยรวม
  • ภาพสื่อต่าง ๆ ที่มีโลโก้ของ สสปน.
  • ตัวเลขประมาณการมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงสินค้า
  • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ สสปน. ร้องขอ
 • 5.5 เอกสารรายงาน Executive Summary จำนวนไม่เกิน 5 หน้า
6. เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • 6.1 ผู้จัดงานจะต้องนำเสนอแผนการจัดงานต่อเนื่อง 3 ปี โดย สสปน. จะให้การสนับสนุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี
 • 6.2 งานที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีการจัดทำระบบลงทะเบียนการเข้าชมงาน ที่เป็นมาตรฐานชัดเจน (ที่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ร่วมแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงาน)
 • 6.3 งานที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีกิจกรรมสัมมนาเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในงานแสดงสินค้านั้นๆ และจะต้องมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 50 คน
 • 6.4 งานที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีการจัดกิจกรรมยกระดับงานเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานแสดงสินค้าให้มีเติบโต โดยพิจารณาและเห็นชอบรูปแบบกิจกรรมร่วมกับ สสปน. (กรณีเป็นงานแสดงสินค้าแบบยกระดับการจัดงาน)
 • 6.5 ผู้จัดงานจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน หรือ 120 วันก่อนวันจัดงาน (กรณียื่นเอกสารขอรับสนับสนุนน้อยกว่า 4 เดือน หรือ 120 วัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. เป็นรายกรณี) โดยขอให้ยื่นเอกสารโดยตรงที่สำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ สสปน.
 • 6.6 ผู้จัดงานยินยอมและจะอำนวยความสะดวกแก่ สสปน.หรือผู้แทน เพื่อเข้าสังเกตการณ์ตรวจสอบและประเมินผลการจัดงานได้ตามความเหมาะสม
 • 6.7 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ผู้ขอรับจะต้องทำการเบิกจ่ายภายใน 60 วัน หลังจากงานเสร็จสิ้น หากหลังจากนั้น ถือว่าสละสิทธิขอรับเงินสนับสนุน
7. ข้อสงวนสิทธิ์
 • 7.1 สสปน. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนการจัดงานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับงบประมาณสนับสนุนของ สสปน. ที่จัดสรรไว้แล้ว เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
 • 7.2 สสปน. มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความเหมาะสม
 • 7.3 สสปน. สงวนสิทธิในการพิจารณา ปรับปรุงกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า ตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์โครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห
 • 7.4 การเปลี่ยนชื่องาน / การร่วมจัดงาน / งานที่จัดโดยผู้จัดเดียวกัน อยู่ในสถานที่หรือจังหวัดเดียวกัน เวลาเดียวกัน / การปรับงานที่ปรับมาจากงานเดิม ให้ถือว่าเป็นงานเดียวกัน
 • 7.5 สสปน. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามผลการจัดงานเพื่อประเมิน หรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศ
 • 7.6 การขอยกเลิกการสนับสนุนทีได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิไปแล้ว 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือแจ้งยกเลิกให้กับ สำนักงานฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเริ่มจัดงาน
 • 7.7 ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายการขอรับการสนับสนุน สสปน. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุน
 • 7.8 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน สสปน. จะเบิกจ่ายให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยหน่วยงานผู้ขอรับจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (With Holding Tax) – (ถ้ามี)
 • 7.9 กรณีงานแสดงสินค้าที่ขอรับสนับสนุน ไม่เข้าข่ายการพิจารณาให้การสนับสนุน / หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ / ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สนับสนุนในข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารฉบับนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผอ. สสปน. เป็นรายกรณีไปและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 7.10 การสนับสนุนทั้งในรูปแบบวงเงินและรูปแบบอื่น ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 • 7.11 การให้การสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน. และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับการสนับสนุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • 7.12 กรณีผู้จัดงานแจ้งข้อมูล หรือนำส่งเอกสารการจัดงานที่เป็นเท็จ เพื่อใช้ในการขอการสนับสนุนหรือขอเบิกจ่าย จะถูกตัดสิทธิในการให้การสนับสนุน และถูกดำเนินการทางกฎหมาย
8. คำจำกัดความ
“สสปน.” หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
“การสนับสนุน” หมายถึง การสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) และ การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปแบบการเงิน (Non-Financial Support) เช่น ของที่ระลึก การให้คำปรึกษา หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ของ สสปน. ให้กับผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนตามเงื่อนไขที่ สสปน. กำหนด
“งานแสดงสินค้าในประเทศ” หมายถึง การออกร้านขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ครอบคลุมลักษณะ Business to Business (B2B) และ Business to Consumer (B2C)
“Business to Business (B2B)” หมายถึง งานแสดงสินค้าที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจ โดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหน่วยงานธุรกิจทั้งคู่
“Business to Consumer (B2C)” หมายถึง งานแสดงสินค้าที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรง
9. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
 • ก่อนการจัดงาน
  • (1) ผู้ขอรับสนับสนุนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Request for Support Form (RFS: D-Exhibition) และนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในเวปไซด์ของ สสปน. (www.businesseventsthailand.com)
  • (2) ผู้ขอรับสนับสนุนนำส่งหนังสือแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนเข้ามายัง สสปน. พร้อมรายละเอียดและแผนการจัดงาน ล่วงหน้าการจัดงานอย่างน้อย 4 เดือน (120 วัน) ดังนี้
   • สรุปผลการจัดงานครั้งที่ผ่านมา (Post Show Report) (ถ้ามี)
   • รายละเอียดแผนการจัดงานและแผนการยกระดับงานต่อเนื่อง 3 ปี (ในรูป POWER POINT และในรูป Factsheet)
  • (3) ผู้ขอรับสนับสนุนนำเสนอรายละเอียดแผนงานต่อคณะทำงานร่วมพิจารณา
  • (4) สสปน. แจ้งผลการตอบรับสนับสนุนโดยออกหนังสือ ตามแบบฟอร์มที่ ปปช. กำหนดและส่งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ
  • (5) คณะทำงาน และ ผู้แทนจาก สสปน. ตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า (ประเมินผลการจัดงาน)
 • หลังจัดงานเสร็จสิ้น (เพื่อขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน)
  • (1) ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลหลังงานในแบบฟอร์ม RFS: D-Exhibition พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
   • - หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน /และใบแจ้งหนี้
   • - สำเนาคู่ฉบับหนังสือตอบรับที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราองค์กรแล้ว (ถ้ามี)
   • - รายงานสรุปผลการจัดงานในลักษณะรูปเล่มรายงาน (ฉบับเต็ม) อันประกอบด้วย
    • การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน ทั้งในส่วนของผู้จัด / Exhibitor / Visitor
    • ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ และทิศทางสำหรับการจัดงานในปีหน้า
    • รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าในงานทั้งหมดระบุตำแหน่งบูธ พร้อมผังการจัดงาน
    • ภาพถ่ายการจัดงานโดยรวม
    • ภาพสื่อต่าง ๆ ที่มีโลโก้ของ สสปน.
    • ตัวเลขประมาณการมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงสินค้า
    • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ สสปน. ร้องขอ
  • (2) เอกสารรายงาน Executive Summary จำนวนไม่เกิน 5 หน้า
  • (3) ผู้จัดงานนำเสนอสรุปผลการจัดงานทั้งหมดต่อคณะทำงาน รวมถึงแนวทางและแผนงานสำหรับการจัดงานในปีต่อไป

 
For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th