การจัดการประชุมองค์กรวิชาชีพภายในประเทศ
Domestic Conventions
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัดงาน ประชุมเชิงวิชาชีพ เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับสังคมและชุมชนทั่วประเทศ
การจัดการประชุมองค์กรวิชาชีพภายในประเทศ
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ พ.ศ. 2555
งานแสดงสินค้าที่เข้าข่ายการพิจารณาสนับสนุน
 1. ต้องเป็นกิจกรรม Convention, Conference, Congress หรือ Seminar ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 2. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติไม่เกิน 50 คน (ถ้ามี)
 3. ต้องเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาในทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร หน่วยงานหรือองค์กร หรือสังคมไทย อย่างน้อย 1 วันเต็ม
 4. ควรติดต่อ สสปน. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการจัดงาน
เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
การสร้างงานใหม่ (New) หมายถึง การสร้างงานประชุมวิชาการใหม่ๆ และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
การย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆ หมายถึง การย้ายงานประชุมวิชาการ ไปจัดยังจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย
การสร้างงานใหม่ (New)
 • ต้องเป็นงานประชุมวิชาการที่ไม่เคยจัดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 • ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมวิทยากร อย่างน้อย 200 คนขึ้นไป และเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการอย่างน้อย 1 วันเต็ม
พื้นที่จัดงาน ประเภทการสนับสนุน
เงินสนับสนุน(บาท) และ /หรือของที่ระลึก MICE Lane Service***
เมืองไมซ์ซิตี๊* 100,000
เมืองที่มีศักยภาพ

ในการจัดประชุมวิชาการ**
100,000
สำหรับงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 50,000 บาท
 • 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
 • 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)
 • 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
 • 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • 9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
 • 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
การย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆ
 • ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมวิทยากร อย่างน้อย 300 คนขึ้นไป และเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการอย่างน้อย 1 วันเต็ม
พื้นที่จัดงาน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประเภทการสนับสนุน
เงินสนับสนุน(บาท) และ /หรือของที่ระลึก MICE Lane Service***
เมืองไมซ์ซิตี๊* 300-799 คน 100,000
ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป 150,000
เมืองที่มีศักยภาพ


ในการจัดประชุมวิชาการ**
300-799 คน 150,000
ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป 200,000
หมายเหตุ :
 •   *เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา(ชลบุรี) เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น
 •  **เมืองที่มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่
 •    ภาคเหนือ : เชียงราย พิษณุโลก
 •    ภาคอีสาน : นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี
 •    ภาคกลาง : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี
 •    ภาคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี
 •    ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา
 • ***MICE Lane Service คือ บริการช่องทางพิเศษสำหรับวิทยากรชาวต่างชาติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะต้องติดต่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง
 •    ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการขอรับ/เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ก่อนวันจัดงาน
 1. หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พร้อมระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ
 2. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน (RFS Form)
 3. รายละเอียดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
 4. รายงานสรุปผลการจัดงานในปีที่ผ่านมา (กรณีขอรับสนับสนุนการย้ายงานไปจัดที่จังหวัดต่างๆเท่านั้น
 5. กำหนดการจัดงาน
 6. หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของผู้ขอรับการสนับสนุน
หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน
 1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 2. สำเนาหนังสือตอบรับสนับสนุน
 3. รายงานผลสำเร็จการจัดงาน
 4. หลักฐานสรุปสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. ได้รับ
 5. สำเนาใบรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมงานที่จัดทำโดยระบบลงทะเบียนออนไลน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 
หมายเหตุ
 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดก่อนวันจัดงาน
 2. การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 90 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 3. การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6. การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 7. ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล
For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th