การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ภายในประเทศ
Domestic Meetings and Incentives
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัด งานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับ สังคมและชุมชนทั่วประเทศ.
การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
 1. หน่วยงานเอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 2. บริษัท DMC / Travel Agent ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาชิกของสมาคมที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
งานแสดงสินค้าที่เข้าข่ายการพิจารณาสนับสนุน
 1. ต้องเป็นกิจกรรม Meetings, Incentives, Seminars, Training ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัด พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และเดินทางเข้าเยี่ยมชมในโครงการพระราชดำริ
 3. ต้องส่งเอกสารประกอบมายัง สสปน. เพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
ผู้เดินทางอย่างน้อย 30 คนขึ้นไป
ของที่ระลึก และ/หรือ เงินสนับสนุนค่าเดินทาง จำนวนเงิน 30,000 บาท
เอกสารประกอบการขอรับ/เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ก่อนวันเดินทาง
 1. หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พร้อมระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ
 2. แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน (RFS Form)
 3. กำหนดการเดินทาง (Itinerary)
 4. หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของผู้ขอรับสนับสนุน
 5. เอกสาร/หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือสมาชิกของสมาคมที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน
 1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 2. หนังสือตอบรับสนับสนุน
 3. ภาพถ่ายขณะเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ โดยมี โลโก้ สสปน. อย่างน้อย 3-4 ภาพ
 4. รายชื่อผู้เดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ
 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดก่อนวันจัดงาน
 2. การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 90 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 3. การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 4. สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6. การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555
 7. ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล
For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th