การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ภายในประเทศ
Domestic Meetings and Incentives

ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัด งานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถ รองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัด งานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับ สังคมและชุมชนทั่วประเทศ.
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Domestic Meeting and Incentive)
1. การสนับสนุน
      ช่วงเวลาการขอรับการสนับสนุน : เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2566
2. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน
 • 2.1
  หน่วยงานเอกชนในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 • 2.2
  บริษัท DMC / Travel Agent ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาชิกของสมาคมที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นตัวแทนในการขอรับการสนับสนุน
3. เกณฑ์การพิจารณาการให้การสนับสนุน
 • 3.1
  มีการจัดกิจกรรมการประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) สัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในประเทศไทย
 • 3.2
  มีแผนการเดินทางข้ามจังหวัด และพักค้างคืนอย่างน้อย 1  คืน
 • 3.3
  มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ริเริ่มโดย สสปน. หรือ โครงการ 7 MICE Magnificent Themes และ/หรือ ไมซ์เพื่อชุมชน และ/หรือโครงการพระราชดำริ ที่ได้แสดงไว้ใน website: businesseventsthailand.com ดังนี้
            - มีการจัดกิจกรรมในสถานที่ตามโครงการฯ
            - หรือมีการนำกิจกรรม และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ มาใช้ในกิจกรรมที่จัดขึ้น
 • 3.4
  ผู้เดินทางอย่างน้อย 30 คนขึ้นไป
 • 3.5
  ต้องส่งเอกสาร เพื่อขอรับการสนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
4. การสนับสนุน
      เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สสปน. จะสนับสนุนค่าเดินทาง และ/หรือของที่ระลึก จำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท
5. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
 • 5.1
  หนังสือขอรับสนับสนุนตามแบบที่ สสปน. กำหนด พร้อม ระบุสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ
 • 5.2
  แบบฟอร์มขอรับสนับสนุน (RFS Form)
 • 5.3
  แผนงานหรือโครงการของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือกำหนดการเดินทาง (Itinerary)
 • 5.4
  หนังสือรับรองบริษัท/หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) ของ ผู้ขอรับสนับสนุน
 • 5.5
  เอกสาร/หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือสมาชิกของ สมาคมที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. เอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน
 • 6.1
  ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
 • 6.2
  สำเนาหนังสือตอบรับสนับสนุน
 • 6.3
  ภาพถ่ายสถานที่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมี โลโก้ สสปน. อย่างน้อย 4 ภาพ
 • 6.4
  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7. เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • 7.1
  หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน หลังจากที่ สสปน. ได้ ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งแก่ สสปน. รับทราบ อย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดก่อนวันจัดงาน
 • 7.2
  การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือ ว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ สสปน. รับทราบก่อน ถึงระยะเวลา 60 วัน) โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขอรับเงินนับสนุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับการสนับสนุนของ สสปน. อย่างครบถ้วน
 • 7.3
  การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น โดยผู้ขอรับการ สนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 • 7.4
  ในกรณีที่ สสปน. มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลสถิตินักเดินทางในประเทศ หรือ Satisfaction Survey ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล
8. ข้อสงวนสิทธิ์
      สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 8.1
  ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้การสนับสนุนในแต่ละปีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • 8.2
  การสนับสนุนอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ ผู้อำนวยการ สสปน. เป็นผู้อนุมัติตามระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ