การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี
Alliance Support

เพื่อให้เกิดการกระจายการจัดกิจกรรมไมซ์ไปยังภูมิภาคอื่น /หรือจังหวัดอื่น ก่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่าง สสปน. กับ หน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย
หลักเกณฑ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี (Alliance Support)
1. วัตถุประสงค์
 • 1.1
  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) กระจายการจัดกิจกรรมไมซ์ไปยังภูมิภาคอื่น /หรือจังหวัดอื่น
 • 1.2
  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่าง สสปน. กับ หน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance)
 • 1.3
  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้นภายในงานของหน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance)
 • 1.4
  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ของหน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย
2. หน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) ที่มีสิทธิขอรับสนับสนุน
 • 2.1
  หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)
 • 2.2
  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 • 2.3
  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT)
 • 2.3
  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT)
 • 2.3
  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT)
 • 2.4
  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT)
 • 2.5
  สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)
 • 2.6
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • 2.7
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • 2.8
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • 2.9
  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) (TICA)
 • 2.10
  สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA)
 • 2.11
  สมาคมโรงแรมไทย (THA)
 • 2.12
  สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA)
 • 2.13
  สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA)
 • 2.14
  สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA)
 • 2.15
  สมาคม TECNA
 • 2.16
  สมาคม TEATA
 • 2.17
  สมาพันธ์สมาคม SME ไทย
 • 2.18
  สมาคม/หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วว่าการดำเนินการกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
 • 2.19
  ออแกไนเซอร์ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) โดยมีเอกสารมอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
3. ข้อกำหนดโครงการ / กิจกรรมและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support)
  ลักษณะโครงการ / กิจรรมและองค์ประกอบ วงเงินสนับสนุน
หน่วยงานภาคีเป็นเจ้าของกิจกรรมไมซ์โดยมี สสปน. เป็นผู้สนับสนุน ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีเอกชน (Alliance) ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงานภาคี ในการดำเนินกิจกรรมไมซ์โดยมี สสปน. เป็นผู้สนับสนุน ไม่เกิน 2,000,000 บาท
โดยกิจกรรมภายในโครงการ / กิจกรรมของภาคีจะต้องมีองค์ประกอบของไมซ์เสริม ดังนี้
 • 1.
  งานประชุม
 • 2.
  งานสัมมนาให้ความรู้
 • 3.
  กิจกรรมอบรม Workshop
 • 4.
  กิจกรรมสร้างเครือข่าย
 • 5.
  กิจกรรม Business Matching
 • 6.
  กิจกรรม Exhibition
 • 7.
  กิจกรรมนิทรรศการ
 • 8.
  กิจกรรม FAM TRIP สร้างการรับรู้สินค้าและบริการ
 • 9.
  กิจกรรม Roadshow
 • 10.
  กิจกรรมอื่นๆ ที่ สสปน. พิจารณาแล้วว่าควรเป็นองค์ประกอบเสริมเพิ่มภายในโครงการ
หมายเหตุ :
 • 1.
  จำนวนองค์ประกอบของกิจกรรมไมซ์ภายในโครงการ / กิจกรรม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน.
 • 2.
  วงเงินสนับสนุนพิจารณาจากจำนวนงบประมาณที่ผู้ขอรับสนับสนุนร้องขอ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับประโยชน์ที่อุตสาหกรรมไมซ์จะได้รับในระยะสั้นหรือระยะยาว / ในทางตรงหรือทางอ้อม โดยการพิจารณาวงเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สสปน.
 • 3.
  การขอรับการสนับสนุนใดๆ หากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ / ลักษณะกิจกรรม / ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของผู้อำนวยการ สสปน. เป็นรายกรณีไป
 • 4.
  กรณีขอรับงบประมาณสนับสนุนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผอ. สสปน. เป็นรายกรณี
เอกสารประกอบการเบิกเงินหลังเสร็จงาน
 • 1.
  ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือหนังสือขอเบิกเงิน
 • 2.
  สำเนาหนังสือตอบรับสนับสนุน
 • 3.
  รายงานผลสำเร็จการจัดงาน ข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ภาพถ่ายที่มีโลโก้ สสปน.
 • 4.
  เอกสารประกอบอื่น ๆ กรณีที่ สสปน. ร้องขอเพิ่มเติม
4. เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • 4.1
  การเบิกเงินสนับสนุนต้องดำเนินการภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินสนับสนุน (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ทำเป็นหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาให้ สสปน. รับทราบก่อนถึงระยะเวลา 60 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผอ. สสปน.)
 • 4.2
  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดงาน เลื่อนวันจัดงาน หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงานหลังจากที่ สสปน. ได้ทำหนังสือตอบรับไปแล้ว ให้ผู้ขอรับสนับสนุนรีบดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้แก่ สสปน. ทราบโดยเร็ว
 • 4.3.
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งหรือที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้แทน
 • 4.4
  ในกรณีที่มีการสนับสนุนเป็นเงินผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
 • 4.5
  สสปน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
For more information please kindly email to rgo@tceb.or.th